පියවර 4 කින් ක්ෂණික ණයක්

ඔබගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතා සඳහා පහසුවෙන් අයදුම් කරන්න..
අයදුම් කර දින 30 ක් ඇතුළත ආපසු ගෙවන්න !

අයදුම්පත


අවශ්‍ය මුදල

රු.5000/=

ණය මුදල
රු.0.00

ගෙවිය යුතු මුදල
රු.0.00

ආපසු ගෙවිය යුතු දිනය
0000-00-00

ණය ලබාගැනීම බටනය කිලික් කිරීම තුළින් ඉහත සඳහන් කරුණු කියවා පැහැදිලි කරගත් බවත් මෙයට එකඟවන බවත් සනාථවේ